Infolinia: +48 666 22 56 44

Logowanie | Rejestracja | Kontakt z obsługą

Regulamin

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.05.2018 r.

Luxemedia.pl to sklep internetowy, prowadzony przez firmę PAB KUCHNIE Pijankowski Paweł z siedzibą w Płocku, przy ul. Antolka Gradowskiego 15/10, 09-402 Płock, NIP: 774-246-20-76, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@luxemedia.pl lub adresem korespondencyjnym PAB KUCHNIE Ślepkowo Szlacheckie 38, 09-451 Radzanowo


1. PAB KUCHNIE prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie Luxemedia.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania z Luxemedia.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Luxemedia.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Luxemedia.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z PAB KUCHNIE dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których PAB KUCHNIE jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Luxemedia.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a PAB KUCHNIE, której przedmiotem są usługi świadczone przez PAB KUCHNIE, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Luxemedia.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Luxemedia.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Luxemedia.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Luxemedia.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przez firmy kurierskie. Klient ponosi koszty dostawy określone w w zakładce Koszty dostawy

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a PAB KUCHNIE dotycząca zakupu danego produktu w Luxemedia.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Luxemedia.pl jest adres dostawy.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w Luxemedia.pl, firma PAB KUCHNIE może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Luxemedia.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach firma PAB KUCHNIE zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji oraz ograniczania tej formy płatności dla tego typu zamówień.

 • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym PAB KUCHNIE, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

 • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 • Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander. Szczegółowe informacje dostępne są wLuxemedia.pl w zakładce Zakupy na raty Santander.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Realizacja zamówienia i jego etapy.Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Luxemedia.pl w zakładce Koszty dostawy.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Luxemedia.pl, PAB KUCHNIE zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Luxemedia.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis Luxemedia”, produkt należy odesłać na adres magazynuPAB KUCHNIE podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta.

Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane przez pracownika firmy PAB KUCHNIE. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt PAB KUCHNIE Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się przy każdym produkcie w zakładce Gwarancja.

14. PAB KUCHNIE odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej poprzez e-mail "Biura Obsługi Klienta" lub w formie pisemnej na adres PAB KUCHNIE podany w górnej części Regulaminu.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że PAB KUCHNIE niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez PAB KUCHNIE albo PAB KUCHNIE nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. PAB KUCHNIE rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni PAB KUCHNIE nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi PAB KUCHNIE W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Luxemedia.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż 30 dni od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez PAB KUCHNIE dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu PAB KUCHNIE wskazanego przez pracownika „ Biura Obsługi Klienta”, na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Luxemedia.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Luxemedia.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe PAB KUCHNIE zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku do Regulaminu .

22. PAB KUCHNIE może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Luxemedia.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PAB KUCHNIE, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Luxemedia.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient przy pierwszym logowaniu w Luxemedia.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z PAB KUCHNIE.

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PAB KUCHNIE w ramach Luxemedia.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. PAB KUCHNIE oraz Sklep Luxemedia.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów, z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. Dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Luxemedia.pl jest firma PAB KUCHNIE.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, PAB KUCHNIE. udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Luxemedia.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością PAB KUCHNIE oraz Sklepu w zakresie Luxemedia.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Luxemedia.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać Luxemedia.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Luxemedia.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez PAB KUCHNIE informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez PAB KUCHNIE oraz Sklep i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez PAB KUCHNIE lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Luxemedia.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, PAB KUCHNIE lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lza towary nabyte w Luxemedia.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Luxemedia.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Luxemedia.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992 oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w Luxemedia.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Luxemedia.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander

12. PAB KUCHNIE oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy PAB KUCHNIE lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez PAB KUCHNIE lub Sklep danych osobowych innemu niż PAB KUCHNIE lub Sklep administratorowi danych.

13. PAB KUCHNIE oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. PAB KUCHNIE oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. PAB KUCHNIE lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec PAB KUCHNIE lub Sklepu lub też gdy PAB KUCHNIE lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Luxemedia.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Dodatkowo, okazjonalnie, PAB KUCHNIE za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Luxemedia.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

15. PAB KUCHNIE wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. PAB KUCHNIE stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Luxemedia.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Luxemedia.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa zakładka Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

 

Przesyłkę nadaj na adres:
PAB KUCHNIE

Ślepkowo Szlacheckie 38

09-451 Radzanowo

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PAB KUCHNIE

Ślepkowo Szlacheckie 38

09-451 Radzanowo

sklep@luxemedia.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

 


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

 

REGULAMIN LUXEMEDIA.PL 9 (Obowiązuje do 24 XII 2014)


§.1. STRONY TRANSAKCJI

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Luxemedia.pl, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego Luxemedia.pl jest właściciel Sklepu - firma PAB KUCHNIE Płock

§.2. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie,przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego Luxemedia.pl w chwili składania zamówienia. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

§.3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym LuxeMedia.pl odbywa się za pośrednictwem: wypełnienia formularza znajdującego się na stronie produktu; wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu; wymagane zwrotne potwierdzenie zgodności zamówienia

§.4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym Luxemedia.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. W ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji.

§.5. ETAPY REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 1. Złóż zamówienie poprzez stronę sklepu.

 2. Otrzymasz potwierdzenie złożenia zamówienia (nie jest ono równoznaczne z jego realizacją).

 3. W przeciągu jednego dnia roboczego otrzymasz wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji co oznacza zawarcie transakcji i realizację zamówienia. Jeżeli nie otrzymają Państwo wiadomości e-mail od naszego sklepu prosimy o kontakt.

 4. Zamówienie jest kompletowane w terminie 1-14 dni roboczych. Informację o wysyłce otrzymasz w wiadomości e-mail.

 5. Realizacje zamówień odbywają się od poniedziałku do piątku w dni robocze.

 6. Przesyłka za pomocą firmy kurierskiej realizowana jest w przeciągu 2 - 3 dni roboczych

 

Wysyłamy w 24H - to specjalne oznaczenie produktów. Zamówienie należy złożyć do godz 8:00 wówczas wysyłamy jeszcze tego samego dnia roboczego. Opcja "Wysyłamy w 24H" dostępna jest dla 1 szt danego produktu. Wysyłka przy płatności przelewem realizowana jest po zaksięgowaniu wpłaty na konto.

W przypadku towarów (np. zlewy, baterie) występujących w kilku rodzajach wykończenia, kolorach nie wszystkie mogą być dostępne w opcji "Wysyłamy w 24H". Oznaczenie pojawia się wówczas jeżeli większość kolorów i wykończeń są dostępne. W przypadku wydłużonego terminu realizacji takich produktów otrzymasz informację zwrotną mail po złożeniu zamówienia.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.

Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego LuxeMedia.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Luxemedia.pl i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej.

§.6. FORMY PŁATNOŚCI

Gotówką przy odbiorze towaru. Przesyłki za pobraniem realizowane są do wartości 2000 zł (podwyższymy limit pobrania, w tym celu należy skontaktować się z naszym konsultantem).

Przelewem przed dostawą towaru na podstawie zamówienia. Firma PAB KUCHNIE może wystawić fakturę pro-forma. W tym celu prosimy o podanie numeru zamówienia oraz faxu lub lub adresu e-mail na który wyślemy fakturę proforma. Z chwilą wpłynięcia należności na konto PAB KUCHNIE towar zostaje wysłany wraz z fakturą.

W przypadku towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie i życzenie klienta, realizacja zamówienia może odbywać się po przekazaniu zaliczki na konto. Wielkość zaliczki uzgadniana jest indywidualnie przez handlowca w zależności od wartości składanego zamówienia.

eprzelew który, umożliwia dokonania zapłaty w prosty i szybki sposób. Są one realizowane za pośrednictwem Platnosci.pl. W przypadku obsługi poprzez kanał płatności.pl przy tej formie płatności nie jest udzielany rabat w wysokości 3%.

Raty za pośrednictwem firmy Santander Consumer Bank. Zobacz Jak kupić na raty.

§.7. PARAGONY, FAKTURY VAT

Do każdego zakupionego produktu dołączana jest Faktura VAT lub paragon fiskalny; Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki;

§.8. DOSTAWY PRODUKTÓW

Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Luxemedia.pl realizowane są na terytorium Polski.

Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 21 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), jednak wtedy Nabywca zostanie o tym poinformowany.

Koszt dostawy określa cennik dostępny na stronach naszego serwisu.

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek po schodach o wadze nie przekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

§.9. REKLAMACJE I GWARANCJE

W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z firmą dostarczającą.

Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru zgodnie z art. 76 Ustawy Prawo Przewozowe.

Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie do 10-ciu dni liczonych od daty zakupu, o ile towar nie był używany i nie nosi śladów użytkowania.

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony.  Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni.

Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce.

Druk odstąpienia od umowy

§.10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawartość Internetowego Sklepu Luxemedia.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 . Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu Luxemedia.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep Luxemedia.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

Internetowy sklep Luxemedia.pl nie wypożycza sprzętu AGD RTV do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.

W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I Postanowienia ogólne

 1. Wyrazom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej nadano znaczenie jak w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem: http://www.luxemedia.pl/informacja/15/regulamin

 2. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem https://www.luxemedia.pl. (Polityka Prywatności).

 3. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Serwisu jest PAB KUCHNIE HANOLA INVESTl. ul. Gradowskiego 15/10 09-402 Płock

 4. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 5. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 6. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

   1. II Zakres i cel zbieranych danych

 7. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:

  1. Rejestracji w Serwisie;

  2. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia, zawarcia i realizacji Umowy Kredytu i umowy Ubezpieczenia;

  3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;

  4. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu;

  5. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;

  6. w celu publikacji Treści.

 8. W celu:

  1. Rejestracji w Serwisie – przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło, adres IP, pliki cookies;

  2. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia, zawarcia i realizacji Umowy Kredytu i umowy Ubezpieczenia – przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem;

  3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – wymienione w pkt 8 b;

  4. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego;

  5. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia, stan cywilny, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),, rodzaj dochodu, zarobki netto, liczba osób w domostwie, data zawarcia umowy ratalnej, liczba rat kredytu, adres IP, pliki cookies, numer Zamówienia;

  6. w celu publikacji Treści – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nick, adres IP, pliki cookies.

    III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 9. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

  1. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;

  2. niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;

  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;

  4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

  W przypadku, o którym mowa w pkt. 9 a) Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.

   

   1. IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

 10. Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane

   1. V Dobrowolność podania Danych Osobowych

 11. Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej.

   1. VI Profilowanie Danych Osobowych

 12. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

   1. VII Cookies

 13. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.

 14. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

 15. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:

  1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

  2. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,

  3. personalizację przekazów marketingowych,

  4. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

 16. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.

 17. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

 18. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 19. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 20. W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o nich może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

 21. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

   1. VIII Prawa i obowiązki Usługodawcy

 22. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 23. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.

 24. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

   1. IX Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

 25. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w pkt. 23 i pkt. 24, które na zlecenie Usługodawcy przetwarzają Dane Osobowe.

 26. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.

 27. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 28. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:

  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.

  2. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

  3. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Usługodawcę.

 29. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Usługodawcy.

 30. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.

 31. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

   1. X Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

 32. Każdy Klient ma prawo:

  1. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.

  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

 33. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 32 a) powyżej należy wysłać e-mail na adres: daneosobowe@luxemedia.pl. zadzwonić pod numer telefonu 666 22 56 44 lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta.

 34. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 32 b) powyżej należy wysłać e-mail na adres: rezygnacja@luxemedia.pl wpisując w tytule słowo „sprzeciw” lub „cofnięcie zgody”, zadzwonić pod numer telefonu 666 22 56 44 i poinformować o sprzeciwie lub cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy: HANOLA INVEST Gradowskiego 15/10 09-402 Płock, z dopiskiem DANE OSOBOWE.

 35. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 36. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

 37. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

   1. XI Zabezpieczenie Danych Osobowych

 38. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:

  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

  2. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 39. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: Zgloszenie@luxemedia.pl.

   1. XII Postanowienia końcowe

 40. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

Aktualności

Brak nowości